MIT Speech Contest Finalists 2022

MIT ELC 2022 Speech Contest

Share this Post

Afternoon High Finalists

Renai: Darren Lai
Taida: Daniel Lee

Neihu: Pu Yu Tsai
Guangfu: Isaac Luo
Beixin: Mike Chou

Evening Intermediate Finalists

Renai: Alvin Han
Taida: Kyle Xu
Neihu: Phoebe Chen
Guangfu: Marcus Chen
Beixin: Angel Chang

Evening High Finalists

Renai: Ai Yun Liao
Taida: Amber Chen
Neihu: Nini Wu
Guangfu: Eliana Sung
Beixin: Sebastian Lin

Evening Advanced Finalists

Renai: Hong Bo Liao
Taida: Alyssa Chen
Neihu: Jaimie Chuang
Guangfu: Bruce You
Beixin: Austin Kang

Afternoon Intermediate Finalists

Renai: Max Lin
Taida: Derek Chen
Neihu: Rex Chou
Guangfu: Abby Tsai
Beixin: Stella Lin

Share this Post